Goldman Sachs: Krig medfører fremgang for cykliske aktier
Tirsdag den 4. februar 2003

Investeringsbanken Goldman Sachs analyserer hvorledes en række krige har påvirket de europæiske aktiemarkeder historisk. Forud for aktionerne har defensive aktier outperformet de mere cykliske aktier. Efter en påbegyndt krig har cykliske aktier klaret sig bedst i takt med faldende risikopræmier. Banken venter derfor, at en krigserklæring mod Irak vil være særligt godt nyt for IT-, elektronik- og stålaktierne.

Goldman Sachs analyserer effekten af seks kortere krige inden for de seneste 30 år på de europæiske aktiemarkeder. Analysen viser, at en krigserklæring medfører en rotation til cykliske aktier og væk fra defensive aktier, samtidig med at risikoen i markedet reduceres og aktiemarkederne stiger. De mest eksponerede sektorer er IT Hardware-, elektronik-, stål- og papiraktier. Især disse sektorer klarer sig dårligere end markedet forud for starten af en krig. Omvendt viser erfaringerne, at netop disse sektorer viser størst fremgang efter en krigserklæring.

Banken analyserer effekterne fra seks konfliktsituationer som vist nedenfor.Som det fremgår af figuren steg de europæiske aktier under et i samtlige perioder under konflikterne.

Til forskel fra den første golfkrig ser Goldman Sachs en risiko for fortsat høje oliepriser, selv efter en afklaring af Irak-spørgsmålet. Årsagen er den fortsatte generalstrejke i Veneazuela, der vurderes, at have medført et af de største chok til olieforsyningen, set i historisk perspektiv. Der er simpelthen ikke skibskapacitet til at overføre ekstra leverancer fra Mellemøsten - hvor muligheden eksisterer for større olieproduktion – for at afhjælpe den manglende produktion i Venezuela. Effekten af fortsat høje oliepriser, vurderes imidlertid at blive lempet af den stærke euro, der gør omkostningerne lavere, idet olie handles i amerikanske dollars.

Banken konstaterer, at til trods for store konjunkturforskelle i de respektive perioder har de europæiske aktieindeks oplevet stigninger efter starten af krig i alle seks tilfælde. Samtidig med at krigssituationen afklares, ses et strukturelt skift fra defensive aktier som ejendoms- og tobaksaktier, over mod cykliske sektorer.

En høj samvariation med et aktieindeks – som målt ved de såkaldte beta-værdier - er imidlertid ingen garanti for fremgang. Således nød eksempelvis den højeksponerede forsikringssektor kun fremgang i fire ud af de seks betragtede perioder.

Historisk er IT-, elektronik- og stålsektoren steget mest. For tre månedersperioden efter krigserklæringen lå de gennemsnitlige væksttal på henholdvis 13 pct., 11 pct. og 10 pct.
Nicholas Clark
WEB-redaktionen

Ansvar

Denne internetsides informationer er udarbejdet af Danske Equities, der er en del af Danske Bank. Danske Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne. Informationerne er til personligt brug for kunder i Danske Bank og ikke til offentliggørelse nogetsteds. Ønskes en uddybning af forbeholdsteksten .